– Có nhiêu hải sản vê cá thu, cá music, cá hông, mực là những loại hải sản quý – Dưới đáy biển có mỏ hơi đôt, và dâu lửa – Một sô đảo trong vùng nhượng thuộc Trung-quôc.Vì vậy,tôi mới quyêt đoán răng vụ này do Bộ Chính-tri đảng Cộng-sản chủ trương. Helloện tât… Read More